Laden . . .

Zoekresultaten header

ANBI Informatie

Stichting Bos Theaterproducties is op 1 maart 2016 opgericht en is in aanvraag bij de Belastingdienst als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en als culturele ANBI.

STICHTING BOS THEATERPRODUCTIES

RSIN nummer 8561.28.119
Zeeburgerdijk 84
1094 AG Amsterdam
Telefoon: 020 – 42 11 221
E-mail: stichting@bostheaterproducties.nl

DOELSTELLING

De stichting heeft ten doel het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe Nederlandse theaterproducties in de breedste zin van het woord waarbij maatschappelijke betrokkenheid een belangrijke drijfveer is. Met de theaterproducties wil de stichting onder meer een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie binnen de maatschappij. De stichting streeft ernaar een groot en nieuw publiek met haar voorstellingen te genereren door een actuele en inhoudelijke keuze van onderwerpen en bronnen.
Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.

AFWEZIGHEID WINSTDOELSTELLING

De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit blijkt uit het feit dat de met haar activiteiten verkregen opbrengsten ten goede komen aan haar doelstelling.

BESTEMMING LIDUIDATIESALDO

Overeenkomstig de statuten zal een eventueel batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling.

BELEID

De relevantie van de producties die de stichting wil maken ligt in een tweetal facetten:

  • Nieuwe (jongere) doelgroepen bereiken (om te zorgen dat het theaterpubliek blijft verjongen i.p.v. de huidige vergrijzing binnen theaterbezoekers). Dit publiek is moeilijk te bereiken en vergt een enorme inspanning van marketing en publiciteit, waardoor de kosten hiervoor betrekkelijk hoog zijn (zowel qua personeel als marketing). Essentieel voor het voorbestaan van het theater is het bereiken van nieuwe doelgroepen;
  • Bijzondere maatschappelijk of cultureel relevante producties te maken. Cultuur geeft vorm aan het samen leven. Door het kijken naar wat mensen op een podium uitbeelden of vertellen, doet je nadenken over wat of hoe er iets verteld of uitgebeeld wordt. Het stimuleert bewustwording van ‘anderen’ en anders doen en hoe je daar zelf mee omgaat. Dat maakt het belang van theater groter dan vaak gedacht, zeker nu maatschappijen steeds individualistischer worden en respect, medeleven en empathie steeds verder wegdrijven in de wereld. Het maken van theaterstukken die (meer) inzicht geven in verschillende culturen of subculturen binnen of buiten onze ‘eigen’ maatschappij.

Beide facetten beogen het algemeen nut.

BEHEER VAN GELDEN

Er wordt voor de productie(s) een aantal fondsen benaderd om deze productie(s) mede te financieren. De totale inkomsten, om de kosten van deze producties te dekken, zullen dus uit garanties van theaters en inkomsten uit kaartverkoop komen, alsmede de inkomsten uit fondsen en subsidies. In de toekomst zal de Stichting pogen haar middelen uit te breiden door, onder meer, actief bij bedrijven en fondsen substantiële bijdragen te verkrijgen op basis van concrete ondernemingsplannen per voorgenomen theaterproductie.

VERMOGEN VAN DE STICHTING

De stichting beschikt momenteel nog niet over vermogen.

BESTEDINGSBELEID

Om tot een verantwoorde besteding van de aan de Stichting ter beschikking gestelde financiële middelen en eventueel in de toekomst gecreëerde vermogen wordt jaarlijks een werkplan met bijbehorende begroting opgesteld en goedgekeurd door het bestuur. Alles ter bevordering van de door de stichting opgestelde doelen.

BESCHIKKEN OVER HET VERMOGEN VAN DE STICHTING

Overeenkomstig haar statuten en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.

BELONINGSBELEID

De bestuursleden ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding van gemaakte onkosten.

BESTUURSSAMENSTELLING

De heer H.J. Jens, voorzitter
De heer R. van Soest, secretaris
De heer F.J.M. Koudijs, penningmeester

BESCHRIJVING ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

De financiële administratie wordt gevoerd door een administrateur. Een externe accountant stelt jaarlijks de jaarrekening van de stichting op. Het bestuur stelt de jaarrekening vast en keurt deze goed. De stukken worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op de website van de stichting. Boekjaar van de Stichting loopt van 1 augustus t/m 31 juli.

PUBLICATIEPLICHT

De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website: www.bostheaterproducties.nl/anbi-informatie

Koop kaarten