ANBI informatie

Stichting Bos Theaterproducties is op 1 maart 2016 opgericht en is in aanvraag bij de Belastingdienst als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en als culturele ANBI.

STICHTING BOS THEATERPRODUCTIES

RSIN nummer 8561.28.119
Zeeburgerdijk 84
1094 AG Amsterdam
Telefoon: 020 - 42 11 221
E-mail: stichting@bostheaterproducties.nl

DOELSTELLING

De stichting heeft ten doel het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe Nederlandse theaterproducties in de breedste zin van het woord waarbij maatschappelijke betrokkenheid een belangrijke drijfveer is. met de theaterproducties wil de stichting onder meer een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie binnen de maatschappij. De stichting streeft ernaar een groot en nieuw publiek met haar voorstellingen te genereren door een actuele en inhoudelijke keuze van onderwerpen en bronnen.
Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.

AFWEZIGHEID WINSTDOELSTELLING

De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit blijkt uit het feit dat de met haar activiteiten verkregen opbrengsten ten goede komen aan haar doelstelling.

BESTEMMING LIDUIDATIESALDO

Overeenkomstig de statuten zal een eventueel batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling.

BELEID

De huidige (en toekomstige) werkzaamheden van Stichting Bos Theaterproducties behelzen het produceren van een tweetal, in seizoen 2016-2017, door Nederland toerende, producties en daarbij ook het werven van benodigde gelden. De producties zijn beiden momenteel in de pré-productie fase, de boekingen bij theaters zijn gedaan, de productie wordt nu artistiek verder opgetuigd en de verzoeken bij verschillende fondsen zijn in aanvraag.

BEHEER VAN GELDEN

Er is voor beide producties (2016-2017) een aantal fondsen benaderd om deze producties mede te financieren. De totale inkomsten, om de kosten van deze producties te dekken, zullen dus uit garanties van theaters en inkomsten uit kaartverkoop komen, alsmede de inkomsten uit fondsen en subsidies. In de toekomst zal de Stichting pogen haar middelen uit te breiden door, onder meer, actief bij bedrijven en fondsen substantiële bijdragen te verkrijgen op basis van concrete ondernemingsplannen per voorgenomen theaterproductie.

VERMOGEN VAN DE STICHTING

De stichting beschikt momenteel nog niet over vermogen.

BESTEDINGSBELEID

Om tot een verantwoorde besteding van de aan de Stichting ter beschikking gestelde financiële middelen en eventueel in de toekomst gecreëerde vermogen wordt jaarlijks een werkplan met bijbehorende begroting opgesteld en goedgekeurd door het bestuur. Alles ter bevordering van de door de stichting opgestelde doelen.

BESCHIKKEN OVER HET VERMOGEN VAN DE STICHTING

Overeenkomstig haar statuten en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.

BELONINGSBELEID

De bestuursleden ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding van gemaakte onkosten.

BESTUURSSAMENSTELLING

De heer H.J. Jens, voorzitter
De heer R. van Soest, secretaris
De heer M.M.M. Römkens, penningmeester

BESCHRIJVING ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

De financiële administratie wordt gevoerd door een administrateur. Een externe accountant stelt jaarlijks de jaarrekening van de stichting op. Het bestuur stelt de jaarrekening vast en keurt deze goed. De stukken worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op de website van de stichting. Boekjaar van de Stichting loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Aangezien de Stichting onlangs is opgericht is er nog geen jaarrekening en zal de eerste jaarrekening eind 2017 gepubliceerd worden.

PUBLICATIEPLICHT

De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website: www.bostheaterproducties.nl/stichting

Jaarrekening 2016-2017

Jaarrekening 2017-2018

Jaarrekening 2018-2019

Jaarrekening 2019-2020


CONTACT
ZEEBURGERDIJK 84
1094 AG AMSTERDAM
020 - 42 11 221
INFO@BOSTHEATERPRODUCTIES.NLVOOR DE PERS
VOOR THEATERS
BOS BUSINESS
ANBI INFORMATIEWEBSHOP
ARCHIEF
REPETITIERUIMTE
PRIVACYVERKLARING